Unul dintre cei mai importanți factori în recuperarea creanțelor prin executare silită este viteza de reacție. Eficiența acțiunilor ne-a fost testată de nenumăratele cazuri rezolvate, executarea creanțelor fiind una dintre principalele activități ale biroului nostru.


Pentru a se proceda la executarea silită a creanțelor trebuie întrunite cumulativ două condiții:
• dreptul de a executa să fie constatat printr-un înscris având valoare de titlu executoriu și
• creanța să fie certă, lichidă și exigibilă.

Legea conferă caracterul de titluri executorii următoarelor categorii de înscrisuri: hotărârile judecătorești, hotărârile arbitrale, hotărârile judecătorești străine, titlul executoriu european pentru creanțele necontestate, actele autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin și cecul, actele de sancționare contravențională, contractele privind creditele acordate de instituțiile financiare bancare și nebancare, contractele de leasing, contractele de ipotecă, contractele de arendă, contractele de locațiune, contractele de comodat, contractile de împrumut, contractele de asistență juridică, actele de adjudecare etc.

În vederea recuperării creanței recunoscute în titlul executoriu, precum și a dobânzilor, penalităților sau a altor sume datorate, vom proceda la executarea silită în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea integrală a obligației, prin:
• poprirea sumelor deținute de debitor în conturi bancare;
• poprirea veniturilor debitorului (salariu, pensie etc.);
• poprirea sumelor de bani datorate debitorului de către o terță persoană;
• poprirea și vânzarea bunurilor mobile incorporale ale debitorului;
• sechestrarea și vânzarea bunurilor mobile aparținând debitorului;
• sechestrarea și vânzarea fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini;
• vânzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului etc.


Activitatea executorului judecătoresc comportă mai multe etape:

a) Identificarea veniturilor și a bunurilor urmăribile. După deschiderea dosarului de executare și încuviințarea executării silite de către instanța de executare, executorul judecătoresc va proceda de îndată la identificarea veniturilor și a bunurilor urmăribile aparținând debitorului.
 Pentru identificarea acestora, executorul judecătoresc are la dispoziție
mai multe metode:

informații furnizate de creditor, care vor fi dovedite de acesta cu acte sau vor fi verificate de executorul judecătoresc prin solicitarea de relații de la autoritățile ce dețin informațiile respective, cărora li se vor solicita și actele doveditoare;
informații obținute de la debitor, care poate fi chemat de către executorul judecătoresc să dea relațiile necesare derulării executării, refuzul debitorului de a da relații sau de a se prezenta putând fi sancționat de către instanța de executare cu amendă de la 100 la 1.000 lei;
informații obținute de la terții care datorează sume de bani debitorului urmărit ori dețin bunuri ale acestuia, aceștia fiind obligați potrivit legii să declare întinderea obligațiilor lor față de debitorul urmărit, precum și orice alte împrejurări care ar putea influența desfășurarea executării silite;
informații furnizate de instituțiile publice, instituțiile de credit, organele fiscale și orice alte persoane fizice sau juridice care au obligația să comunice executorului judecătoresc relațiile pe care acesta le apreciază ca fiind necesare realizării executării silite.

b) Măsuri de executare. În funcție de rezultatele evaluării și de opțiunea creditorului se trece la poprirea veniturilor, indisponibilizarea bunurilor (sechestrarea bunurilor mobile sau notarea urmăririi în cartea funciară), vânzarea lor la licitație sau, după caz, se constată starea de insolvabilitate a debitorului.

c) Eliberarea sumelor. Sumele de bani realizate prin executare silită se eliberează creditorului până la acoperirea integrală a creanței sale și a cheltuielilor ocazionate de efectuarea executării avansate.

Recuperarea creanţelor prin executare silită este una dintre principalele activităţi ale biroului nostru şi cea mai des întâlnită în practica execuţională.
Pentru a se proceda la executarea silită a creanţelor trebuie întrunite cumulativ două condiţii:

 • dreptul de a executa să fie constatat printr-un înscris având valoare de titlu executoriu şi
 • creanţa să fie certă lichidă şi exigibilă.

Legea conferă caracterul de titluri executorii următoarelor categorii de înscrisuri: hotărârile judecătoreşti, hotărârile arbitrale, hotărârile judecătoreşti străine, titlul executoriu european pentru creanţele necontestate, actele autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin şi cecul, actele de sancţionare contravenţională, contractele privind creditele acordate de instituţiile financiare bancare şi nebancare, contractele de leasing, contractele de ipotecă, contractele de arendă, contractele de locațiune, contractele de comodat, contractile de împrumut, contractele de asistență juridică, actele de adjudecare etc.

În vederea recuperării creanţei recunoscute în titlul executoriu, precum şi a dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume datorate, vom proceda la executarea silită în oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea integrală a obligaţiei, prin:

 • poprirea sumelor deţinute de debitor în conturi bancare,
 • poprirea veniturilor debitorului (salariu, pensie etc.),
 • poprirea sumelor de bani datorate debitorului de către o terţă persoană,
 • poprirea şi vânzarea bunurilor mobile incorporale ale debitorului,
 • sechestrarea şi vânzarea bunurilor mobile aparţinând debitorului,
 • sechestrarea şi vânzarea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini,
 • vânzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului etc.

Activitatea executorului judecătoresc comportă mai multe etape:

a) Identificarea veniturilor si bunurilor urmăribile. După deschiderea dosarului de executare şi încuviinţarea executării silite de către instanţa de executare, executorul judecătoresc va proceda, de îndată, la identificarea veniturilor si bunurilor urmăribile aparţinând debitorului.
Pentru identificarea acestora executorul judecătoresc are la dispoziţie
mai multe metode:

 • informaţii furnizate de creditor care vor fi dovedite de acesta cu acte sau vor fi verificate de executorul judecătoresc prin solicitarea de relaţii de la autorităţile ce deţin informaţiile respective, cărora li se vor solicita şi actele doveditoare.
 • informaţii obţinute de la debitor care poate fi chemat de către executorul judecătoresc să dea relaţiile necesare derulării executării, refuzul debitorului de a da relaţii sau de a se prezenta putând fi sancţionat de către instanţa de executare cu amendă de la 100 la 1.000 lei.
 • informaţii obţinute de la terţii care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia, aceştia fiind obligaţi potrivit legii să declare întinderea obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit, precum şi orice alte împrejurări care ar putea influenţa desfăşurarea executării silite;
 • informaţii furnizate de instituţiile publice, instituţiile de credit, organele fiscale si orice alte persoane fizice sau juridice care au obligaţia să comunice executorului judecătoresc relaţiile pe care acesta le apreciază ca fiind necesare realizării executării silite;

b) Măsuri de executare. În funcţie de rezultatele evaluării şi opţiunea creditorului se trece la poprirea veniturilor, indisponibilizarea bunurilor (sechestrarea bunurilor mobile sau notarea urmăririi în cartea funciară), vânzarea lor la licitaţie sau, după caz, se constată starea de insolvabilitate a debitorului.

c) Eliberarea sumelor. Sumele de bani realizate prin executare silita se eliberează creditorului până la acoperirea integrală a creanţei sale şi a cheluielilor ocazionate de efectuarea executării avansate.

Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni